Nowości

Regulamin świadczenia usług sklepu EkoRadość

 • Informacje ogólne.

  • EkoRadość jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Elżbieta Kur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EkoRadość Elżbieta Kur z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobierajska 18B, 04-807 Warszawa, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie EkoRadość.
  • Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
   • Sprzedawcy - rozumie się przez to EkoRadość Elżbieta Kur, z siedzibą przy ulicy Sobierajskiej 18B, 04-807 Warszawa, NIP 5321565487, REGON 016734741.
   • Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.
   • Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekoradosc.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • Towarze/Produkcie - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
   • Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
   • Dostawcy - należy przez to rozumieć pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
   • Kosztach dostarczenia Towaru/Produktu - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru/Produktu Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
 • Rodzaj działalności

  EkoRadość jest internetowym sklepem ekologicznym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty ekologiczne (żywność, kosmetyki, książki). Istnieje również możliwość dokonania „szybkich” zakupów bez potrzeby uprzedniego rejestrowania się w systemie, ale wymagane jest podanie swoich danych.

 • Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  • EkoRadość jest sklepem internetowym, który świadczy swoje usługi jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że opis produktu sugeruje inaczej. Część Towarów jest dostarczana jedynie na terytorium Warszawy i okolic, o czym Zamawiający dowiaduje się czytając opis produktu.
  • EkoRadość jest sklepem internetowym, w którym można składać zamówienia codziennie przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.
  • Sklep internetowy EkoRadość prowadzi sprzedaż alkoholi niskoprocentowych, w związku z tym zastrzega sobie prawo realizowania takiego zamówienia tylko wobec osób pełnoletnich.
  • Istnieje możliwość wystawienia Zamawiającemu faktury VAT, wobec czego Zamawiający może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji.
  • Login i hasło mają charakter poufny i wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim ponosi Zamawiający. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
  • Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.
  • Dokonywanie zakupów za pośrednictwem EkoRadość wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
  • Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

  • Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.ekoradosc/rejestracja) bądź wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  • Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu, wybór jego ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  • Odbiór zamówienia może być również dokonany osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego EkoRadość przy ulicy Patriotów 164 w Warszawie bez dodatkowej opłaty.
  • Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość elektroniczną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Realizacja zamówienia

  • Realizacja zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od:
   • zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem
   • momentu potwierdzenia przez EkoRadość przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.
  • Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 2-3dni roboczych w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników sprzedawcy od momentu potwierdzenia przez Ekoradość przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem lub kartą płatniczą lub od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem.
  • Informacje o możliwościach i godzinach dostaw w zakładce ekoradosc.pl/dostawy.
  • Sklep EkoRadość zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:
   • dane Klienta są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
   • Klient nie przestrzega regulaminu,
   • formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
   • zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Klienta,
   • w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.ekoradosc.pl (o czym Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta)
  • Koszty przesyłki pocztowej są ustalane według cennika Poczty Polskiej znajdującego się pod adresem www.poczta-polska.pl, natomiast koszty dostarczenia towaru za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy są szczegółowo określone w zakładce "Wszystko o dostawie".
  • Zamówione towary będą dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy wybranego Produktu przez Zamawiającego w przypadku zamówienia Towaru, który w swojej karcie ma zastrzeżone, że przyjmowane są na niego zamówienia do danego dnia (w przeciwnym przypadku Produkt zostanie dostarczony po następnej dostawie).
 • Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Klienta wysłanego zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.
  • Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki na adres: EkoRadość Elżbieta Kur, ul. Patriotów 164, 04-838 Warszawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (ustawa z dnia 2 marca 2000 - Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami).
  • W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 2 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie nienaruszonym (oryginalnie zapakowany produkt, bez śladów otwarcia). W tym przypadku EkoRadość zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. Nr22 poz.271.
 • Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  • W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź zwrócenie go.
  • Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek EkoRadość, który pokrywa związane z tym koszty.
  • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłane jest nowe zamówienie w miejsce niezgodnego. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, EkoRadość zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
  • W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, EkoRadość informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi EkoRadość.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego

  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  • Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: EkoRadość Elżbieta Kur, ul. Patriotów 164, 04-838 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekoradosc@wp.pl
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
  • Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Ochrona danych osobowych

  • Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy EkoRadość Elżbieta Kur. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Smak Natury Sp.zo.o. wyłącznie dla jej potrzeb.
  • Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.